必发88:Tego dnia... Team Kinguin zatrudnia polski sk?ad CS:GO – Cybersport.pl

  • 时间:
  • 浏览:113

  Nazwa Kinguin po raz pierwszy pojawi?a si? na scenie CS:GO ju? wiele lat temu, ale pocz?tkowo pe?ni?a ona tylko rol? sponsora kilku znacz?cych ekip, takich jak chocia?by Team SoloMid. W maju 2015 roku popularny sklep z kluczami do gier postawi? jednak na bardziej zdecydowane dzia?ania i stworzy? w?asn? dru?yn?, w której znale?li si? m.in. Mikail ?Maikelele” Bill czy te? Adil ?ScreaM” Benrlitom. Ale ten projekt trwa? tylko przez jaki? czas i po czterech miesi?cach (a tak?e wyst?pie na jednym Majorze) zespó? przeszed? pod skrzyd?a ówczesnego Gamers2. Nas interesuje jednak to, co wydarzy?o si? 7 czerwca 2016 roku, bo w?a?nie wtedy Kinguin powróci?. I to w do nieoczekiwany sposób.

  Najpierw warto nakre?li? pewne t?o fabularne. Cofnijmy si? wi?c do wspomnianego czerwca 2016 i przyjrzyjmy si? bli?ej temu, co dzia?o si? wtedy z polskim zespo?em znanym jako Lounge Gaming… Ale zaraz, zaraz, przecie? Lounge Gaming ju? wtedy nie by?o? Ano nie by?o, bo polski sk?ad, który wspó?pracowa? z niemal?e ikoniczn? stron? do obstawiania spotkań za pomoc? skinów, pad? ofiar? nowej polityki Valve. Twórcy Counter-Strike nie mieli bowiem zamiaru biernie patrze?, jak reputacja ich gry jest rujnowana przez zewn?trzne serwisy, b?d?ce na dobr? spraw? ma?ymi internetowymi kasynami. Gabe Newell i spó?ka chcieli ukróci? ten proceder, a rykoszetem oberwali Polacy, którzy zostali zmuszeni do rozpocz?cia poszukiwań nowego domu.

  Przez kolejne trzy tygodnie podopieczni Mariusza ?Loorda” Cybulskiego wyst?powali jako Dobry&Gaming, a potem nagle BUM! Bomba spad?a – Kinguin wraca na scen? i zatrudnia zawodników z Polski! I to zawodników nie byle jakich, bo nale?y pami?ta?, ?e zaledwie kilkana?cie dni wcze?niej rodzimy sk?ad stan na najni?szym stopniu podium StarLadder i-League Invitational, wyprzedzaj?c m.in. GODSENT oraz FlipSid3 Tactics. – Jestem podekscytowany faktem, ?e nasz zespó? mo?e rozpocz ten nowy etap. Wspó?praca z Kinguin daje nam sporo mo?liwo?ci i wierzymy, ?e przy takim wsparciu b?dziemy 必发88 w stanie walczy? z najlepszymi dru?ynami na najwa?niejszych imprezach jak równy z równym. Jeste?my pewni, ?e z pomoc? Kinguin sprawimy, ?e nasze marzenia si? urzeczywistni? i nie mog? si? doczeka?, a? zaczniemy pracowa?, by to osi?gn – nie kry? wówczas zadowolenia Loord.

  Nic wi?c dziwnego, ?e oczekiwania by?y spore, tym bardziej, ?e ca?a Polska czeka?a wówczas na kogo?, kto b?dzie w stanie chocia?by nawi?za? do odnoszonych przez Virtus.pro sukcesów. Wsparcie tak du?ej marki, jak Kinguin, mia?o da? ekipie, w której znale?li Grzegorz ?SZPERO” Dziama?ek, Pawe? ?innocent” Mocek, Miko?aj ?mouz” Karolewski, Jacek ?MINISE” Jeziak oraz Micha? ?MICHU” Müller, potrzebny spokój i zaplecze, dzi?ki któremu gracze mogli skupi? si? tylko na poprawianiu swoich umiej?tno?ci i wyników. Tak mia?o by? – ale by?o inaczej. Nie miny bowiem 必发官网 trzy miesi?ce, a w sk?adzie dosz?o do pierwszych roszad i to zreszt? nieostatnich. Dzi? Teamu Kinguin ju? nie ma, gdy? w lutym zakończy? on swoj? dzia?alno, za? na jego gruzach powsta? twór znany jako devils.one.

  ?led? autora na Twitterze – Maciej Petryszyn


必发88 必发88 必发官网